Korektury

Jistě to znáte. Soustředíte se na to, co chcete napsat. Píšete, píšete, jen ať to nezapomenete. Při tom Vám mnohdy uniknou detaily, které sice nemají dopad na význam Vašich slov, ale ve výsledku mohou ovlivnit celkové hodnocení. Byla by škoda, kdyby gramatické chyby nebo jiné formální nedostatky snižovaly úroveň celé práce. Vždyť dobře graficky upravený a bezchybný text dělá dobrý dojem. A bohužel naopak.

Korektura práce bývá nezřídka opomíjena. Dosti často se stává, že místo profesionála text přečte sám autor, který nemusí mít patřičné jazykové znalosti. Počítačové algoritmy sice mohou odhalit velké množství překlepů, zatím si ale jen těžko poradí s interpunkcí nebo s chybným tvarem slova.

Pravopisná a gramatická korektura

Pravopisné a gramatické korektury se zpravidla provádějí současně. Proto i v ceníku jsou obě korektury jako jedna položka.

Pravopisná korektura

K nejčastějším pravopisným chybám patří

 • překlepy všeho druhu
 • psaní i/y
 • psaní velkých písmen

Gramatická korektura

Gramatické chyby v textu častěji slyšíme než vidíme. V textech psaných v počítači k takovým chybám dochází často, dokonce i při nastavených nejrůznějších kontrolách. I poměrně dokonalé opravné algoritmy mají s gramatikou potíže.

Kde se v české gramatice nejvíce chybuje?

 • špatný slovosled
 • chybné slovní a předložkové vazby
 • nesprávné slovní a větné konstrukce

Stylistická korektura

Při stylistické (slohové) korektuře korektor upraví pořadí a vzájemnou závislost slov ve větě, zvolí vhodnější slova, … Přizpůsobí a sjednotí styl, aby co nejlépe odpovídal povaze práce. Tím může zásadně zlepšit srozumitelnost textu.

Typografická korektura

Provedeme úpravu formátování textu (strukturování textu, písmo, nadpisy).

Nejčastějšími typografickými prohřešky bývají třeba:

 • záměna českých uvozovek („text“) za anglické ("text")
 • chybné dělení slov na koncích řádků
 • jednoznakové předložky (případně spojky) na koncích řádků
 • vícenásobné mezislovní mezery
 • počáteční řádky odstavce na konci stránky či koncové na začátku stránky

Jistě jste mnohokrát slyšeli, že závěrečná práce je vizitkou práce studenta, vedoucího práce i příslušné katedry. Je pravda, že zkušební komise očekává nejen splnění odborných kritérií, ale i jasné a srozumitelné vyjádření v odborném stylu, hodnotí obsah práce prostřednictvím formy. Dobře upravený text „prodává“ obsah a vzbuzuje důvěru. To je zvláště cenné v situaci, kdy má zkušební komise na posouzení vaší práce vymezený čas.

Jak od nás obdržíte korektury?

 • Text můžeme opravit v textovém editoru a zaslat zpět již opravený.
 • Do dodaného textového souboru můžeme vyznačit barevně změny. Po odstranění barevných značek pak máte text hotov.
 • Do dodaného textovém souboru vepíšeme elektronické poznámky s navrhovanými změnami.
 • Texty ve formátu PDF dodáme s opravami vyznačenými v textu.
 • Po dohodě je možno výsledky korektur dodat i jinak.
Číst 4166 krát